Kraji v dolini

BREG PRI LITIJI

Naselje leži na nadmorski višini 245 m. V vasi živi 225 prebivalcev.
Gručasto naselje Breg pri Litiji  v litijski kotlini leži na obsežni terasi na desnem bregu Save. Tu, ob spodnjem delu Jablaniške doline se Jablaniškemu potoku pridruži potok Reka, ki priteše iz šmarske strani. Obrobno hribovje na vzhodu predstavlja Adamček, nad Zagorico (zaselek proti Šmartnem) pa Cvingar. Naselje omenja že Valvasor v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske, ki pravi: " Breg je tik ob Savi blizu Litije in povečini stanujejo tam ribiči...". Do zgraditve železnice leta 1849 je bila na Bregu tudi ladjarska postaja. Danes je vas skupaj s Tenetišami in Zagorico krajevna skupnost v občini Litija.
Kmetija s ponudbo-Pr Mežnarčk (Marn)-PONUDBA- jagode, šparglji

Več

BUKOVICA

Naselje leži na nadmorski višini 620 m. Ima 32 prebivalcev.
Vas je razložena po Baševem hribu med Jablaniškom potokom na severu in potokom Reka na jugu. Na jugovzhodu jo obdaja veliki Mrežnik (604 m), na zahodu Rožni vrh (468 m). Na grbinastem lapornatem svetu so njive zelo redke, novejše so na terasah; na prisojni strani je nekaj vinogradov. Pretežno bukovi gozdovi v okolici so bogati z divjadjo in privlačna gobarska točka. Dostop je po cesti iz Šmartna preko Cerovice in Jablaniških Laz. Kraj je že pred prvo svetovno vojno zajelo izseljevanje, zlasti v Ameriko. Vaščani so se ukvarjali z rudarjenjem – lopali so predvsem svinec. Najedena sta bila dvrova dolžine 50 in 60m.

TENETIŠE

Naselje leži na nadmorski višini 260 m. Ima 144 prebivalcev.
Gručasto naselje v Litijski kotlini leži na nekoliko vzpeti ravnici na desnem bregu reke Save. Pomembna dejavnost vaščanov je živinoreja. Zaposleni vaščani delajo v bližnjem Šmartnu pri Litiji, v Litiji, Ljubljani in ostalih okoliških krajih, kjer je možna zaposlitev. Od leta 1990 dalje se je v kraju zgradilo veliko novih stanovanjskih hiš. Tako se kraj razvija. Kar nekaj krajanov ima svoja manjša podjetja, katerih dejavnost seveda ne ogroža okolja.
Kmetija s ponudbo: Domačija Paternoster (Pr' Šepc) -PONUDBA: siri, skute, smetane, perutnina, jajca, kamp prostor (v pripravi), spanje na seniku

GRADIŠKE LAZE

Naselje leži na nadmorski višini 262 m. Ima 153 prebivalcev.
Obcestno naselje v Litijski kotlini leži na ravnem dnu doline Jablaniškega potoka, na njegovem desnem bregu, pod Gradiščem pri Litiji. Vzdolž Jablaniškega potoka je rodoviten svet z njivami in travniki, ki so skrbno obdelani. Vaščani, ki še vidijo prihodnost v kmetijstvu, so si uredili lepe kmetije. Večina kmetov se ukvarja z živinorejo – pridelavo mleka. Razvito je tudi sadjarstvo. Na pobočjih vzpetin so lepi gozdovi. Zaposleni vaščani delajo v bližnjem Šmartnu pri Litiji, Litiji in Ljubljani. Na začetku 19. stoletja so tu izdelovali ladje za prevažanje tovora po reki Savi. Gradiške Laze so poznane tudi po tem, da so bile stičišče, oziroma križišče vseh poti iz okoliških krajev in hribov.
Kmetija s ponudbo: PR' BOŽIČ- PONUDBA: zelenjava, ozimnica, jajca, mleka

SPODNJA JABLANICA

Naselje leži na nadmorski višini 275 m. Ima 50 prebivalcev. Gručasto naselje leži v dolini Jablaniškega potoka, med Gradiškimi Lazami in Zgornjo Jablanico. Pomembna vira dohodka sta živinoreja in sadjarstvo. Zaposleni vaščani delajo v bližnjem Šmartnu pri Litiji in v Litiji. Po gradu v Jablanici (nemško Apfalter) se je imenoval fevdalni rod že v 13. stoletju.

ZGORNJA JABLANICA

Nadmorska višina naselja je 290 m. V vasi živi 106 prebivalcev.
Vas je strnjena v dolini Jablaniškega potoka med gozdnatimi pobočji. Pod krajem se izliva potok Reka, zato se tudi dolina razširi. Od Kostrevniške doline jo loči niz gozdnatih gričev (Seč 368 m). Travniki in redke njive so ob potoku, na pobočju je nekaj manjših vinogradov, prevladujeta sadjarstvo in živinoreja; ohranjeni so kozolci, ki jih ni malo. Na razgledni točki v spodnjem delu kraja stoji baročna cerkev sv. Ane, vpisana leta 1526 »zu Abfaltern« (v nemškem jeziku iz obdobja XIII. stoletja - jablana). Plemiški rod Abfalterjev je bil v tistem času patron fare na Polšniku in lastnik gradu Roje v Šmartnem.
Arheološko najdišče: Rimski rudniki (Leksikon dravske Banovine, 1938)
Rudarjenje: kopali predvsem cink, od l. 1877 tudi svinec, rov dolžine 86 m, od 1889 do 1892 je obrat počival, od l. 1883 je rudnik last Rudarske združbe Litija
Dediščina: gospodarsko poslopje, kašča, cerkev svete Ane
Kmetije s ponudbo:
PR' FAKIN- PONUDBA: zelenjava, jajca, kozjereja,
PR' FELIKS- PONUDBA: zelenjava
EKO KMETIJA BANCERLE- PONUDBA: jagnjetina, postrvi, zelišča, seminarski in piknik prostor, učni program-predstavitev poklica pastirja
 

CEROVICA

Nadmorska višina naselja je 314 m. Ima 168 prebivalcev.
Gručasto naselje v Posavskem hribovju leži v dolini potoka Reke ob cesti Litiji – Gabrovka. Naselje leži med naslednjimi vzpetinami: na jugu je Benečak, kjer so njive, travniki in cerovška hosta; na vzhodu se dviga gozdnati Kožljevec (Kozlevec), kjer raste mnogo šmarnic, in Kobiljek; na severu je dolina Draga. Pod vasjo teče Cerovški potok, ki se pri Zgornji Jablanici izliva v Jablaniški potok. Ob Cerovškem potoku se širi močvirnat svet. Nad cesto in pod njo so travniki in sadovnjaki. Najrodovitnejši svet je na Prelogu, kjer prevladujejo njive. Zaposleni vaščani delajo v Šmartnem pri Litiji in v Litiji, kar nekaj pa se jih vozi na delo v Ljubljano.
Dediščina: hiša v Cerovici, rudniška rova v Maljeku in v bližini gostilne Pustov mlin
Kmetija s ponudbo: PR' STRAH- PONUDBA: pridelava mleka
Športno rekreativni center Reka
Gostilna: Pustov mlin

SELŠEK

Nadmorska višina naselja je 295 m. V vasi živi 82 prebivalcev.
Gručasto naselje leži med Zgornjo Jablanico in Cerovico v Litijski kotlini, v dolini potoka Reke. Ob potoku prevladujejo travniki in njive. Zaposleni vaščani delajo v Litiji in Šmartnem pri Litiji in Ljubljani.
Dediščina: kozolec

JABLANIŠKE LAZE

Naselje leži na nadmorski višini 480 m. Ima 62 prebivalcev.
Samotne kmetije so razložene na hribčkih Kamnarici, Praprotniku, Španiji in Bašovem hribu nad Reko, ki delijo gozdnate grape. Redke njive so na vegastih lapornih pobočjih terasasto urejene, ob hišah je precej sadnega drevja in vinske trte. V kraju je nekaj sušilnic sadja, kozolcev, lesenih znamenj ter ohranjena zidana kapelica. V okolici so bujni listnati gozdovi s kostanjem in gobami.
Dediščina: sušilnica za sadje, kapelica ob kmetiji Strnar
Kmetije s ponudbo:
PR' POGLAJEN- PONUDBA: damjaki, avtohtoni jeleni
PR' STRNAR- PONUDBA: ogled tradicionalne sušilnice za sadje

DOLGO BRDO

Nadmorska višina naselja je 753m in ima le 27 prebivalcev.
Kmetije s ponudbo:
PR' DRAGOT- PONUDBA: koze
PR' KAVC

MAMOLJ

Nadmorska višina naselja je 630m in ima 112 prebivalcev.
Razloženo naselje leži južno nad dolino reke Save, z gručastima zaselkoma Zgornji in Spodnji Mamolj in razloženimi zaselki Čebelnik, Češek, Podmilj, Resnarica in Trinkavs. Proti Savi odteka potok Štriglovec, ki se izliva v potok Pasjek. Na Mamolju je tudi arheološko najdišče. Med izkopavanji so našli železnodobno gradišče.


GRADIŠČE PRI LITIJI

Nadmorska višina Gradišča je 455m in ima  89 prebivalcev.
Gručasto naselje Gradišče s pripadajočima zaselkoma Dobovec in Zelenec leži na prisojnem hribu Gradišče nad Jablaniško dolino. Vaščani se ukvarjajo z živinorejo, sadjarstvom in gozdarstvom.
Kmetije s ponudbo :
EKO KMETIJA PR KOKOLJ – PONUDBA: kruh, potice, testenine
EKO DOMAČIJA VOVK- PONUDBA: eko kmetovanje, zelišča, poletni kamp z animacijo za otroke, apartmaji (v pripravi), vodenje po ekološki kmetiji in zeliščnem